Regulamin sklepu internetowego e-skalniak.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym e-skalniak.pl prowadzony jest przez Szkółkę Roślin Ozdobnych – Skalniak Ewa i Bartosz Rogozińscy, Dobków 17A, 98-105 Wodzierady, NIP: 8981949899, REGON: 101581711, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), pod numerem 10/03/15868.

 2. Definicje:
  1. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem e-skalniak.pl,
  2. Strona internetowa Sklepu (Strona Sklepu) - każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem e-skalniak.pl,
  3. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  4. Sprzedawca – Szkółka Roślin Ozdobnych – Skalniak Ewa i Bartosz Rogozińscy, Dobków 17A, 98-105 Wodzierady, NIP: 8981949899, REGON: 101581711, nr tel. +48 723 103 266, adres e-mail: biuro@e-skalniak.pl, zarejestrowana jako rolnik ryczałtowy prowadzący gospodarstwo szkółkarskie, który zwolniony jest od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535). Prowadzona działalność gospodarcza - gospodarstwo szkółkarskie - nie podlega wpisowi do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
  5. Kupujący – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument), oraz osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (przedsiębiorca), korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
  6. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
  7. Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
  8. Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,
  9. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktu oraz stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
  10. Zamówienie przedsezonowe – zamówienia, o których mowa w pkt powyżej, złożone poza Sezonem sprzedaży,
  11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
  12. Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą – tj. rośliny jednoroczne, dwuletnie lub wieloletnie uprawiane w doniczkach (w podłożu odpowiednim dla ich gatunku oraz odmiany z zachowaniem ich wymagań świetlnych, wilgotnościowych i nawozowych),
  13. Sezon sprzedaży - okres czasu, w którym realizowane są Zamówienia, uzależniony m.in. od warunków atmosferycznych. Zaczyna się w momencie, gdy rośliny rozpoczynają wegetację. Ścisły termin jego rozpoczęcia będzie podany na stronie głównej Sklepu internetowego. Zazwyczaj rozpoczyna się on w marcu, gdy na szkółce nie ma okrywy śnieżnej, nie występują przymrozki i zaczynają się pojawiać młode/świeże przyrosty roślin. Termin zakończenia wyznaczony jest także przez warunki pogodowe i następuje zazwyczaj w październiku, w momencie załamania pogody - wystąpienia mrozu, pojawienia się okrywy śnieżnej oraz rozpoczęcia przez rośliny spoczynku zimowego,
  14. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
  15. Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie Zamówienia za pomocą, poczty elektronicznej e-mail.
 3. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji oraz utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@e-skalniak.pl
 4. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. Do skutecznego złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym www.e-skalniak.pl niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (MSIE 7 i wyższe, Firefox 3.x i wyższe, Opera 9.x i wyższe, Chrome i Safari 4.x i wyższe), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych oraz aktywne konto poczty e-mail.
 6. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie internetowym, to materiał roślinny wyprodukowany wyłącznie przez Sprzedawcę.
 7. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.
 8. Materiał roślinny nie jest produktem jednorodnym. Wygląd rośliny jest charakterystyczny dla danego gatunku i jego odmiany. Wpływają na niego czynniki środowiskowe (klimatyczne i uprawowe) oraz fizjologiczne uwarunkowania rośliny, które nieznacznie wpływają w ciągu życia rośliny na jej pokrój. Przedstawione na zdjęciach rośliny mogą odbiegać wyglądem od stanu faktycznego sprzedawanych roślin, zwłaszcza gdy są sprzedawane poza sezonem kwitnięcia.
 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Kupujący zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed złożeniem zamówienia.
 4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Niniejszy zapis nie dotyczy Zamówień składanych drogą telefoniczną, które można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 lub w soboty w godzinach od 9.00 do 14.00.
 6. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
  1. złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,
  2. złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego,
  3. złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej – e-mail,
  4. złożenie Zamówienia drogą telefoniczną.
 7. Kupujący w ramach Sklepu internetowego może utworzyć Konto poprzez wypełnienie Formularza rejestracji. Login Kupującego to podany przez niego adres e-mail, a dostęp do Konta zabezpieczony jest hasłem, które jest znane jedynie Kupującemu. Kupujący ma obowiązek zachowania hasła w tajemnicy.
 8. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia jest prawidłowo wypełniony przez Kupującego Formularz zamówienia.
 9. Zamówienia telefoniczne można składać mając dostęp do telefonu umożliwiającego wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych (SMS).
 10. Zamówienia, o których mowa w pkt 6 niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie po godzinie 17.00, w soboty po godzinie 14.00, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 11. Sprzedawca, z uwagi na fakt, iż jest zwolniony od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535), na życzenie Kupującego może wystawić jedynie fakturę.
 12. Kupujący będący czynnym podatnikiem VAT nabywający Produkt od Sprzedawcy wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę VAT RR dokumentującą nabycie tych Produktów, doliczając zryczałtowany zwrot podatku VAT. Oryginał Faktury VAT RR winien być wówczas przekazany Sprzedawcy.
 13. Kupujący w chwili składania Zamówienia winien zaznaczyć w pkt. 4 Formularza zamówienia, iż wystawi Sprzedawcy fakturę VAT RR, czy też chce otrzymać od Sprzedawcy fakturę wraz z zamówionym Produktem.
 14. Kupujący po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu otrzyma automatyczną odpowiedź Sprzedawcy potwierdzającą przyjęcie Zamówienia. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego w/w wiadomości e-mail.
 15. Kupujący po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail otrzyma odpowiedź Sprzedawcy na podany przez siebie e-mail potwierdzającą przyjęcie Zamówienia po sprawdzeniu dostępności zamówionego Produktu w magazynie Sprzedawcy. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego w/w wiadomości e-mail.
 16. Kupujący po złożeniu Zamówienia drogą telefoniczną otrzyma SMS od Sprzedawcy, na podany przez nr telefonu, z podsumowaniem Zamówienia (tj. listą Produktów wraz z ich ceną jednostkową, ilością, sposobem dostawy oraz całkowitym kosztem Zamówienia) i prośbą o potwierdzenie Zamówienia. Zamówienie jest skuteczne jeżeli Kupujący potwierdzi Zamówienie za pomocą SMS. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę w/w SMS.
 17. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki Produktu. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących osobami fizycznymi - konsumentami. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane.
 18. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia, jeśli nastąpiło ono w Sezonie sprzedaży, pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany przez Sprzedawcę w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia, w przypadku płatności przelewem lub płatności on-line
 19. Średni czas realizacji Zamówienia (od dokonanej płatności do wysłania do Kupującego) wynosi: 3 dni roboczych.
 20. Zamówienie przedsezonowe realizowane jest w kolejnym Sezonie sprzedaży i jest traktowane przez Sprzedawcę jako „rezerwacja” zamówionego Produktu. Realizacja Zamówienia następuje w Sezonie sprzedaży, w momencie wpływu płatności na rachunek bankowy podany przez Sprzedawcę w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia w przypadku płatności przelewem lub płatności on-line. W przypadku wyboru przez Kupującego opcji płatności „za pobraniem”, realizacja Zamówienia następuje po uprzednim mailowym poinformowaniu Kupującego o gotowości dostarczenia zamówionego Produktu przez Sprzedawcę.
 21. Realizacja Zamówienia nastąpi tylko wówczas, gdy zamawiany Produkt znajduje się w magazynie Sprzedawcy. W sytuacji gdy ze względu na czynniki zewnętrzne, niezależne od Sprzedawcy np. w postaci zbyt wysokich temperatur lub zbyt dużych ilości opadów deszczu realizacja Zamówienia nie jest możliwa lub znacznie utrudniona, Kupujący jest o tym fakcie niezwłocznie informowany drogą poczty elektronicznej  i podejmuje decyzję, odnośnie późniejszego postępowania w sprawie Zamówienia. Kupujący ponosi odpowiedzialność w przypadku podjęcia przez siebie decyzji co do realizacji złożonego Zamówienia, mimo poinformowania przez Sprzedawcę o utrudnieniach związanych z realizacją Zamówienia, które mogą mieć wpływ na jakość zamówionego Produktu.  

§3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane na Stronach internetowych Sklepu wyrażone są w polskich złotych i nie zawierają podatku od towarów i usług, z uwagi na fakt, iż Sprzedawca jest od w/w podatku zwolniony. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia, i które ponosi Kupujący.
 2. Do każdego Produktu, jeżeli Kupujący wyrazi taką wolę, Sprzedawca wystawia fakturę.
 3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 4. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:
  1. płatność za pobraniem (przy odbiorze przesyłki),
  2. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy (w tytule przelewu należy wpisać numer Zamówienia, co pozwoli na szybkie i poprawne zaksięgowanie wpłaty. Numer ten Kupujący może znaleźć m.in. w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia),
  3. płatność gotówką (przy odbiorze Produktu w siedzibie Sprzedawcy),
  4. płatność internetowa za pomocą systemu płatności – tpay.com (po wyborze kanału płatności on-line i dokonaniu wpłaty, Kupujący zazwyczaj w ciągu kilku minut otrzymuje na adres poczty elektronicznej e-mail, potwierdzenie o zakończeniu procesu płatności).
 5. W przypadku niektórych Produktów Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na Stronie Sklepu internetowego.
 6. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
 7. Produkty wysyłane są w ciąg 3 dni roboczych, od momentu zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy (z wyłączeniem płatności za pobraniem).
 8. Sprzedawca może udostępnić Kupującemu kody promocyjne, które są przypisane dla konkretnych prowadzonych przez Sprzedawcę akcji promocyjnych. Kody promocyjne (podobnie jak związane z nimi akcje promocyjne) posiadają okres ważności, w czasie którego można je zrealizować.

§4. DOSTAWA

 1. Produkty dostarczane są na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez wyspecjalizowane firmy kurierskie. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego Produktów w siedzibie Sprzedawcy.
 2. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem dostawy podanym w informacji mailowej.
 4. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Na stronie "Dostawa" widnieje cennik, z którym Kupujący może się zapoznać.
 5. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
 6. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
 8. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

§5. REKLAMACJA

 1. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
 2. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.
 3. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię, jeżeli został wystawiony.
 4. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt na adres Sprzedawcy. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 6. Nieznaczne różnice w wyglądzie, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.
 7. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.
 8. Sprzedawca w wyniku braku wpływu na czynniki przyrodnicze oraz niezwiązane z nimi predyspozycje Kupującego tj. brak umiejętności hodowli i pielęgnacji zakupionego materiału roślinnego, nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie się rośliny, a także jej wzrost i rozwój. Sprzedawca  zobowiązuje się udzielić Kupującemu podstawowych informacji o pielęgnacji oraz warunkach sadzenia rośliny, które są zgodne z wiedzą fizjologiczno-biologiczną na temat danej rośliny.
 9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  3. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  5. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
  6. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  8. umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  9. umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
  10. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  11. umów zawartych w drodze aukcji publicznej,
  12. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  13. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.
 4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią – o ile został wystawiony – w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 11. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).  prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku Produktów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, które z uwagi na ich charakter ulegają szybkiemu zepsuciu.
 12. W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług.
 3. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.
 4. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego www.e-skalniak.pl.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 4. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 16 lutego 2015 roku.

 

Dokumenty do pobrania: